Diaconie

Protestantse gemeente Scharnegoutum – Loënga

DIACONIE 

Diaconie komt van het Griekse woord diaconia dat ‘dienen, dienstbaarheid’ betekent. De diakenen proberen deze dienstbaarheid vorm te geven door hulp te bieden aan mensen in nood en door op te komen voor de rechten van mensen. Het diaconale werk is te onderscheiden in:

  • diaconaal werk Nederland.

Dit is het werk binnen onze gemeente, ons dorp en Nederland. De diaconie probeert hier in financiële – en sociale behoeften te voorzien. Zo organiseren wij jaarlijks een kerstmiddag (met maaltijd) voor ouderen, een paasmiddag en Avondmaalsviering voor mensen die niet in de kerk kunnen komen.

  • diaconaal werk buitenland.

Hieronder vallen o.a. werelddiaconaat, Kinderen in de Knel en basisnoodhulp. Dit betreft alleen financiële steun, waarvoor de diaconie doelcollectes houdt. Kerk in actie te Utrecht zorgt voor de landelijke coördinatie van deze gelden. Wereldwijd worden met dit geld projecten gesteund, contacten onderhouden met partners en kerken elders en wordt er hulp verleend.

De diaconie vergadert acht keer per jaar en verzorgt het avondmaal in de kerkdienst. Wij dragen als diakenen zorg voor de verspreiding van de CD onder gemeenteleden die niet bij de dienst aanwezig kunnen zijn en dit op prijs stellen. Dit kan voor kortere of langere tijd worden geregeld. Diakenen maken verder deel uit van de wijkteams en hebben een afvaardiging in de ZWO.