De kerkenraad

Protestantse gemeente Scharnegoutum – Loënga

De Kerkenraad van de Protestantse gemeente Scharnegoutum-Loënga wordt gevormd door wijk- en jeugdouderlingen, ouderling kerkrentmeesters, ouderlingen met een bijzondere opdracht en de diakenen.

Ook de predikant is lid van de kerkenraad.

Naast individueel kerkenraadslid kunnen ook echtparen als lid van de kerkenraad worden gekozen.

Samen hebben zij dan één stem in de kerkenraad.

Voorzitter van de kerkenraad is een ouderling met een bijzondere opdracht.

De kerkenraad kiest uit haar midden een moderamen (dagelijks bestuur) dat wordt gevormd door een wijkouderling, een ouderling kerkrentmeester, een diaken, de predikant, de scriba en de voorzitter.

Het moderamen is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de kerkenraad is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten die binnen onze kerkelijke gemeente worden ontplooid.

De kerkenraad vergadert minimaal zes keer per jaar.