Diaconie 2

Protestantse gemeente Scharnegoutum – Loënga

DIACONIE 

Diaconie komt van het Griekse woord diaconia dat ‘dienen, dienstbaarheid’ betekent.

De diakenen proberen deze dienstbaarheid vorm te geven door hulp te bieden aan mensen in nood en door op te komen voor de rechten van mensen. Het diaconale werk is te onderscheiden in:

a. diaconaal werk Nederland.

Dit is het werk binnen onze gemeente, ons dorp en Nederland. De diaconie probeert hier in financiële – en sociale behoeften te voorzien. Zo organiseren wij jaarlijks een kerstmiddag (met maaltijd) voor ouderen, een paasmiddag en Avondmaalsviering voor mensen die niet in de kerk kunnen komen.

b. diaconaal werk buitenland.

Hieronder vallen o.a. werelddiaconaat, Kinderen in de Knel en basisnoodhulp. Dit betreft alleen financiële steun, waarvoor de diaconie doelcollectes houdt. Kerk in actie te Utrecht zorgt voor de landelijke coördinatie van deze gelden. Wereldwijd worden met dit geld projecten gesteund, contacten onderhouden met partners en kerken elders en wordt er hulp verleend.

De diaconie vergadert acht keer per jaar en verzorgt het avondmaal in de kerkdienst. Wij dragen als diakenen zorg voor de verspreiding van de CD onder gemeenteleden die niet bij de dienst aanwezig kunnen zijn en dit op prijs stellen. Dit kan voor kortere of langere tijd worden geregeld. Diakenen maken verder deel uit van de wijkteams en hebben een afvaardiging in de ZWO.

Wij zien het als onze taak om de diaconale betrokkenheid van de gemeente te versterken en te stimuleren om in navolging van Jezus dienstbaar te zijn aan onze medemens.

De komende jaren geven wij een aanzet om (mantel)zorg op plaatselijk niveau te ondersteunen. Deze keuze is ingegeven door de nieuwe wetten en regelingen die de sociale zekerheid betreffen.

Een project waar wij aan deelnemen is het vrijwilligerswerk van Stichting Present. Stichting Present koppelt groepen vrijwilligers aan mensen die hulp kunnen gebruiken. De begeleiding is professioneel en zij werken samen met vele maatschappelijke organisaties in Súdwest-Fryslân. Zo komt de hulp terecht bij mensen die dit het meest kunnen gebruiken. Behalve de hulp aan een ander is het ook een verbindende activiteit voor gemeenteleden. We hebben als gemeente tweemaal deelgenomen aan verschillende projecten en de reacties positief. De diaconie heeft besloten om Stichting Present jaarlijks op deze wijze te steunen.

Een nieuw project is ‘Graach dien’. Dit is een initiatief vanuit de diaconie van de PKN in Scharnegoutum dat met ondersteuning van het dorpsbelang is opgezet. Het project is in de dienst van 1 september 2013 van start gegaan. Het doel is om mensen die dat nodig hebben hulp te bieden door vrijwilligers uit de gemeente. De werkgroep van ‘Graach dien’ legt de contacten tussen vraag en aanbod en houdt op afstand toezicht op de klussen. Het gaat om individuele eenmalige klussen die niet door professionele zorg worden uitgevoerd, zoals hulp bij een boodschap, ondersteuning bij computerwerk of hulp in de tuin bij zieken/ ouderen. Mensen kunnen zich aanmelden voor vraag en aanbod via graachdien@pknscharnegoutum.nl of het aanmeldformulier in de kerk. Zie ook de informatie van werkgroep ‘Graach dien’ op deze website of op skearnegoutum.nl. Dit is diaconaat binnen èn buiten de muren van de kerk in Scharnegoutum, Loënga e.o. en stimuleert mensen naar elkaar om te zien.

HELP ons HELPEN