Pastorale Raad

Protestantse gemeente Scharnegoutum – Loënga

Pastorale Raad

De Pastorale Raad, wordt gevormd door wijkouderlingen, een ouderling voor het ouderenpastoraat, jeugdouderlingen en de predikant.

Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor het bezoeken van gemeenteleden.

De Pastorale Raad komt zes keer per jaar bij elkaar.

Het bezoekwerk namens de kerk gebeurt in de eerste plaats van uit de opdracht van de kerk om als leden van de kerkelijke gemeenschap aandacht te hebben voor de ander in zijn of haar leefsituatie.

Daarbij wordt geprobeerd zo veel mogelijk ‘pastoraat op maat’ te bieden.

Dat wil zeggen dat het pastorale werk wordt verdeeld tussen de leden van de wijkteams (ouderlingen en contactpersonen) en de predikant.

De gemeente is ingedeeld in zeven wijken en een ouderenwijk.

Een ouderling met bijzondere opdracht draagt, samen met de predikant, zorg voor het bezoekwerk van de ouderen in verzorgingshuizen en verpleeghuizen buiten Scharnegoutum en Loënga.

De jeugdouderlingen zijn samen met de predikant verantwoordelijk voor het bezoekwerk onder jongeren.

De predikant houdt zich in eerste instantie bezig met crisispastoraat: pastoraat naar aanleiding van een concrete situatie: geboorte, rouw, ziekte, crisis in relatie, verlies van werk, psychische problemen en dergelijke.

Ook voor een gesprek over geloofs- en levensvragen kunt u bij de predikant terecht.

Gemeenteleden die een persoonlijk gesprek met de predikant op prijs stellen kunnen dit doorgeven aan de wijkouderling of contactpersoon.

Zij kunnen ook direct contact opnemen met de predikant. Jaarlijks wordt ook groothuisbezoek georganiseerd.

Gemeenteleden komen dan in huiselijke kring bij elkaar voor onderlinge ontmoeting en bezinning, aan de hand van een gekozen thema.

Bij de groothuisbezoeken is ook de predikant aanwezig.