Privacy statement

Protestantse gemeente Scharnegoutum – Loënga

PKN Scharnegoutum, gevestigd aan Achterbuorren 2, Scharnegoutum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://pknscharnegoutum.nl/
Adres kerk: Achterbuorren 2, Scharnegoutum
Telefoonnummer Scriba: 0515417843

Scribaat is de Functionaris Gegevensbescherming van PKN Scharnegoutum. Hij/zij is te bereiken via scribaat@pknscharnegoutum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

PKN Scharnegoutum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Burgerlijke staat
– Kerkelijke staat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

PKN Scharnegoutum verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– godsdienst of levensovertuiging (Kerkelijke staat)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PKN Scharnegoutum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Alle voorkomende werkzaamheden die met uw lidmaatschap te maken hebben
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatiefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

PKN Scharnegoutum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PKN Scharnegoutum) tussen zit. PKN Scharnegoutum gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: LRP (Landelijk Registratiesysteem Protestantse Kerk Nederland) voor het lidmaatschap en de daaruit vloeiende gegevens. Er zijn geen andere systemen met geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PKN Scharnegoutum bewaart uw persoonsgegevens zo lang mogelijk o.a. ten behoeve van de genealogie.

Delen van persoonsgegevens met derden

PKN Scharnegoutum verstrekt geen gegevens aan derden, alleen binnen de gemeente als dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PKN Scharnegoutum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PKN Scharnegoutum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar scribaat@pknscharnegoutum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PKN Scharnegoutum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PKN Scharnegoutum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met scribaat@pknscharnegoutum.nl